Koyoido: Mubyo Hai
Koyoido: Hasshaku Tokkuri
Koyoido: Kaiyu Hai